หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก

หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

เพิ่มเพื่อน
รับข่าวสาร
มาเป็นเพื่อนเรามีแต่ได้

วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
 
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้
คน10จำพวกคบไม่ได้
ID: 0863222544
 
 
Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
     
 

 

ยังมีตัวอย่างเสียง พวกสำนักกฎหมายที่ชอบทวงหนี้แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายอีก(ลองฟังดู) >>>

  สำนักงานกฎหมายที่ดี ต้องมีความสามารถในหลายๆ ด้าน เพื่อสืบค้นหาพยานหลักฐานที่จะต่อสู้คดี หรือฟ้องร้องต่อศาล ทุกคดีจึงประสบความสำเร็จ

S Detective & Lawyer ffcelaw online

   มีแนวทางวิธีการทำงานให้กับผู้ว่าจ้างหรือลูกความที่โปร่งใส่ สามารถ ตรวจสอบได้รู้ขั้นตอน
การทำงานและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   ซึ่งอาจไม่เหมือนกับสำนักกฎหมายอื่นๆ โดยมุ่ง
รักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง หรือลูกความเป็นหลัก

... การรับดำเนินงาน
 ๑ . ก่อนรับดำเนินงาน จะให้คำปรึกษาข้อมูล และแนวทางการดำเนินงาน ทุกแง่มุมและจึงกำหนด
ค่ารับดำเนิน
 ๒ . ทำสัญญาว่าจ้างทุกครั้ง  ในสัญญาจะมีรายละเอียดการทำงาน ความร่วมมือในการทำงาน
การรายงานคดี ความรับผิดของทั้งสองฝ่าย
 ๓ . ผู้ว่าจ้างต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ในการดำเนินงานในหนังสือมอบอำนาจจะระบุชัดเจน
 ๔ . จัดทำเว็บสำหรับรายงานคดี พร้อมกระดานข่าว เพื่อรายงานการทำงาน พร้อมรูปถ่ายเอก
สารที่ผู้ว่าจ้างสามารถตวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำงาน .. และค่าใช้จ่ายต่างๆ ( ซึ่งยังไม่มี
สำนักกฎหมายใดกล้าที่จะทำ )

 ๕ . มีทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  มีนักสืบที่จบจากโรงเรียนสืบสวนและจบนิติ
ศาสตร์ ( นักสืบ ๑ นาย   ทนายความประจำ ๑ นาย   ทนายความอิสระ ๒ นาย )
 ๖ . ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล สืบสวนคดีก่อนฟ้องหรือต่อสู้ เจรจาประนีประนอมยอม
ความมีการรายงานคดีโดยตรงทางอินเตอร์เน็ต และผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในคดีแต่
เพียงผู้เดียว ( ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุด )

หลักการและเหตุผล

   หลักการ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือลูกความทุกคน รู้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของสำนักกฎหมายที่
แท้จริง ตามหลักวิชาชีพกฎหมาย และทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ และสามารถ
นำไปเปรียบเทียบกับที่อื่นได้ ผู้ว่าจ้างจะได้รู้ขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญ ๆ ที่ไม่มีใครเปิดเผยให้รู้
มาก่อน การตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ อยู่ในอำนาจของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว

  เหตุผล ๑  มีหลายคนบอกว่าจ้างสำนักกฎหมาย หรือทนายความ  แล้วแพ้คดี ทนายความไว้ใจ
ไม่ได้ทนายความทำให้แพ้คดี ทนายความกินสองทาง  ซึ่งเรื่องแบบนี้จะเป็นความหรือไม่อย่างไร
เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันได้ยากมาก  เพราะการว่าจ้างดำเนินงานโดยทั่วไปแล้ว มักจะไม่มีการทำ
สัญญากันเป็นกิจจะลักษณะ  การตกลงใดๆ จึงเป็นไปด้วยปาก ( พูดวันนี้ วันหน้าพอมีเรื่องก็
บอกว่าไม่ได้พูด ศาลก็เอาผิดไม่ได้ )
มีหลายคนเสียรู้ในเรื่องนี้มากพูดง่ายว่า " เสียทั้งเงิน
เจ็บทั้งใจ "
 เหตุเพราะผู้ว่าจ้างไม่ได้รับรู้ข้อมูลคดีมาแต่ต้น

เหตุผล ๒ .. ปัจจุบันระบบการทำงานและกระบวนการรับคดีของศาลได้พัฒนาไปมากขณะนี้บน
ศาลได้ออน์ไลย์เกี่ยวกันคดีที่มีการฟ้องร้องกันแล้วบางส่วน เช่น การนัดหมายคดี การส่งหมาย
ยื่นเอกสาร คำพิพากษาหรือคำสั่ง  ซึ่งในอนาคตอาจถึงขั้นฟ้องคดีกันทางอินเตอร์เน็ตแต่ระบบ
และวิธีการขั้นตอนเดิมๆก็ยังใช้อยู่   นักกฎหมาย หรือทนายต่างรู้เรื่องนี้กันดีบางท่านก็พยายาม
ที่ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ บางท่านก็ยังไม่ปรับเปลี่ยน  มีหลายธุรกิจที่ให้ความสนใจ
ในเรื่องนี้ แต่ติดขัดที่บุคคลากรด้านนี้มีน้อยมาก ที่จะมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายควบ
คู่กันไป

  เหตุผลสุดท้าย .. บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างหันมาทำธุรกิจออน์ไลย์กันมาก
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ค้าขาย ขายส่งสินค้า ต่างให้ความไว้วางใจในระบบออน์ไลย์ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ว่า
จ้าง ผู้รับจ้างต่างไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง สามารถตกลง หรือตรวจสอบสินค้า หรือการเงินทางอิน
เตอร์ เน็ตได้ตลอดเวลา รู้ผลรวดเร็ว อยู่บ้านก็สามารถทำธุรกิจข้ามประเทศได้ และรัฐก็ให้การสนับ
สนุนธุรกิจออน์ไลย์ให้เป็นส่วน หนึ่งของระบบบริหารจัดการที่ดี เรียกว่า " ธรรมาภิบาล "

  ด้วยเหตุนี้ S detective & lawyer จึงนำระบบออน์ไลย์มาใช้ในการจัดการให้ผู้ว่าจ้างหรือลูกความ
ทุกคนได้รับความสะดวก การคุ้มครอง ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ให้มากที่สุด ผู้ว่าจ้าง หรือ
ลูกความมีอำนาจที่ตรวจสอบคดี

   นักสืบและทนายความเป็นผู้ที่ส่วนนำทางให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น ( ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
Detective & Lawyer คือหัวใจสำคัญของผู้ว่าจ้าง หรือลูกความ คดีแพ้หรือชนะ ขึ้นอยู่กับสองสิ่งนี้
ถ้าผู้ว่าจ้างไม่รู้ความเคลื่อนไหวของคดี หรือการดำเนินที่นักกฎหมายหรือทนายความเท่ากับ
" ผู้ว่าจ้างตาบอด " เหมือนกับสั่งซื้อสินค้า แต่ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เพราะไม่มีโอกาสที่จะตรวจ
สอบได้เลย

   การทำงานของเราจึงมีหลักการ และมาตราฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ลูกค้าหรือ
ลูกความไม่ต้องเสียเวลาสอบถาม  อยากรู้ว่าคดีดำเนินเรื่องไปถึงไหนแล้ว ก็เปิดเว์บของตัวเอง
ดูได้ตลอดเวลา  ถ้ามีข้องสงสัยในการรายคดีทางอินเตอร์ ก็สามารถเขียนข้อความสอบถามได้
หรือต้องการโทรสอบถามด่วนได้ตลอดเวลาทำการ

    ท่านที่มีว่าจ้างนักกฎหมายดำเนินการอยู่แล้ว ก็สามารถใช้บริการนี้ได้  เราจะจัดทำระบบ
เว็บไซร์ เพื่อตรวจสอบการทำงาน  กับทั้งช่วยวิเคราะห์ข้อกฎหมายและขั้นตอนกระบวนการ
ก่อนฟ้อง ขณะฟ้อง และหลังฟ้องคดี

   S detective & lawyer  มีความไฮเทคทันสมัยแบบนี้ แล้วท่านยังกังวนใจอะไรอีก ( บริการ
ไฮเทคแบบนี้หายากมาก )

  มีบริการสืบหาข้อมูลพยานหลักฐาน ภาพถ่าย VDO บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์มือถือก่อน
จะฟ้องคดี โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ถึงแม้จะอยู่ในห้องนอนก็ถ่ายVDOได้

แผนที่ตั้งสำนักงาน

เอส นักสืบและกฎหมาย

เคเอส ลอด KS.Law

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด
ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>

 
 
 
ขณะนี้มีคน online อยู่ 205 ท่าน