TV Online ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

 ชมรมคนปลดหนี้ & ล้มบนกองฟูก
- ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ ถูกทวงหนี้ นายจ้างเอาเปรียบ ถูกให้ออกจากงาน อยากล้มบนกองฟูก
- เราจะช่วยท่านปลดหนี้(ชักดาบ)ตามวิธีทางกฎหมาย

หนี้ บัตรเครดิต แก้ปัญหาหนี้ ชมรมปลดหนี้ ถูกทวงหนี้
  หน้าเว็บหลัก      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      สมัครเข้าชมรมคนปลดหนี้   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 23 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ |
 • เจ้าหนี้ที่รัฐหมายความถึง
  เมื่อพิจารณาจากมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 จะเห็นได้ว่ามีการให้คำนิยามของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ว่า หมายความถึง 1. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปก ครอง 2. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจใน การออกกฎ คำสั่ง หรือมติใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ 3. บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (1) หรือ (2) ซึ่งคำว่า หน่วยงานทางปกครองนั้น มาตราดังกล่าวก็ให้คำนิยามไว้ว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการ ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ บุคคลทั้งหลายที่มาตรา 3 ได้ให้คำนิยามไว้นั่นเอง ส่วนเอกชนผู้จัดทำบริการสาธารณะนั้นในทางทฤษฎีไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะถือว่ามีสถานะเป็นเพียง "คู่สัญญา" ของรัฐ เนื่องจากเข้ามาจัดทำบริการสาธารณะที่รัฐมอบให้ทำ ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่คงต้องดูหลายอย่าง เช่น ดูกฎหมายว่ามีการกำหนดให้บุคลากรทั้งหลายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ใช้เงินค่าจ้างที่มาจากงบประมาณแผ่นดินหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มี "อำนาจพิเศษ" เหนือฝ่ายเอกชนหรือไม่ เป็นต้น

  โดย : Administrator วัน-เวลา : 26 กุมภาพันธ์ 2558 | 11:49:25   From ip : 171.7.121.69

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  http://www.thailawyer.net/ ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด