ท่านต้องการขอพบเพื่อปรึกษาปัญหาคดีหรือข้อกฎหมายฟรี(เฉาะสมาชิกVIP)   กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน
     ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามกฎหมาย

      สำหรัท่านที่ปรึกษาหนี้บัตร สินเื้ชื่ออเคริต หนี้ไฟแ์นนช์ หนี้บ้าน และอื่นๆ ท่านจะได้รับ CD หรือ DVD วิธีแ้ัก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบด้วยตัวเอง

          กำหนดเวลนัดหมายมาพบท่านต้องกำหนดล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันเป็นอย่างเร็ว  หากทางเราติดขัดภาระกิจอื่นจะแจ้งกลับให้ท่าน
    ทราบทางอีเมล์ของท่าน

          เมื่อท่านนัดหมายและไม่มาพบตามนัด   นัดหมายครั้งต่อไปท่านต้องเสียเงินค่าเสียเวลาคอยท่าน ๕๐๐ บาท โดยท่านโอนต้องโอนเงิน
   ก่อนกรอกข้อมูล   หากท่านกรอกข้อมูลและยังไม่ได้โอนเงินเรายังไม่ถือว่าท่านลงนัดเวลาพบไว้แล้ว

          เอกสารที่ต้องเตรียมพบ   ๑ . เอกสารเกี่ยวกับคดี   ๒ . เอกสารประกอบคดี   ๓ . บัตรประชาชน และอื่นๆ ( อย่างน้อยต้องมีข้อ ๑ และข้อ ๓ )

          หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบตรงตามความจริง สมารถกรอกใหม่ให้ถูกต้อง    หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินและอื่นๆ เราไม่รับ
   ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ นกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

 

  ชื่อ * ( ระบุไทย ) นัดมาพบที่สำนักงาน
  สกุล * ( ระบุไทย )

 

 

   ชื่อบัญชี นายสุรพล กระแจะจันทร์
   ธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกเกษตร
    บัญชีออมทรัพย์
    เลขบัญชี ๐๓๙-๑๘๑๖๓๗-๓
  เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่
    ๐๘๙-๘๑๙๖๔๑๔ หรือกรอกข้อมูลและ
    กดส่งข้อความ
  เราจะตรวจสอบแล้ว จะแจ้งกลับท่าน
    หลัง ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกาของทุกวัน

อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ (ที่บ้าน ที่ทำงาน) * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
อาชีพ   เลขสมาชิกVIP   * (ต้อระบุ)
 ปัญหาที่มาพบ

ละเมิดฉ้อโกง ยักยอก
เช็ค  , กู้ยืม
บ้าน , ที่ดิน , คอนโด
อื่นๆ

หนี้บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล
จำนอง จำนำ
ครอบครัว       

แรงงาน  ค่าจ้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
เลขบัตรประชาชน *
โอนเงินผ่าน *   ( กรณีผิดนัดครั้งแรก )
จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท *        ( กรณีผิดนัดครั้งแรก )
วันที่โอน / วันที่มาพบ           
หัวข้อเรื่องปัญหา *

เขียนข้อความ
    โดยละเอียด


    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

       

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *