Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

วิธีการสืบ

เมื่อท่านรู้แล้วนักสืบที่เก่งๆ ต้องมีความรู้หลายด้านโดยเฉพาะด้านสืบสวนและนิติศาสตร์
ควบคู่กันกับต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำงานที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีทักษะและประสบการณ์
ในหลายๆด้าน ต่อไปมาดูกันว่านักสืบเขามีวิธีการสืบกันอย่างไร

นักสืบต้องมีความรู้ด้านนิติศาสตร์เช่นเดียวกันทนายความ ต้องรู้ในหลักประมวลกฎหมาย
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลแต่ละเรื่องแต่ละคดีเป็นอย่างดี ( มากกว่าทนาย
ความยิ่งดี ) เมื่อมีผู้มาปรึกษาให้สืบคดี ก็จะต้องสอบคดีจากผู้มาปรึกษาว่า มีแนวทางในการฟ้อง
หรือต่อสู้คดีกันอย่างไร และมีพยานหลักฐานใดบ้างที่ควรนำเสนอต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อรูปคดี และพยานหลักฐานใดที่ยังขาดอยู่ ซึ่งจำเป็นต่อคดีเพื่อให้ศาลเชื่อในที่จะกล่าวอ้าง
ในคำฟ้องหรือคำให้การ ถ้ามี หลักฐานพร้อมและไม่จะเป็นต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม ก็แนะนำว่า
ฟ้องหรือต่อสู้คดีได้เลย " เหมือนกับปรึกษาทนาย แต่ต้องรู้วิธีหาพยานหลักฐานให้ได้ด้วย "

จากตัวอย่างเรื่องสัญญกู้ยืมเงินปลอมที่ท่านได้ฟังไปแล้ว ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินกันจริงๆ ไม่ใช่
การเช่าโฉนดที่ดินเพื่อเอาไปค้ำประกันเงินกู้ ผมก็จะบอกกับผู้เช่าไม่ให้หาพยานหลักฐาน
ใดๆ และบอกว่าต้องใช้หนี้ตามที่ถูกฟ้องมา หรือถ้าคิดว่าจะใช้หนี้ตามจำนวนที่กู้กันจริงและ
ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด ผมก็จะแนะนำให้หาพยานหลักฐานอีกรูป
แบบหนี้คือ ให้เจ้าหนี้ยอมรับว่า ให้กู้เงินจริงแค่ ๗,๐๐๐ บาท แต่ที่เอามาฟ้องเพราะอยาก
ได้ดอกเบี้ยเพิ่ม หรือเพราะหมั่นใส้ลูกหนี้ เพื่อให้ศาลรู้ความจริงในมูลหนี้ และฟ้องเจ้าหนี้
ฐานปลอมเอกสาร

จากตัวอย่างเสียง มีหลายคนมาปรึกษาในเรื่อง

๑ . ถูกนายทุกโกง ไปกู้เงินแค่ ๓๐,๐๐๐ บาท และให้ลงชื่อในสัญญากู้ยืมโดยไม่ได้กรอก
ตัวเลข และภายหลังเอาสัญญามาฟ้องตั้ง ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้อัดเทปเสียงไว้แล้ว และ
มีพยานรู้เห็นด้วย

๒ . ถูกพี่น้องชวนไปลงทุนเอาเงินไปออกดอกร้อยละ ๑๐ - ๒๐ ต่อเดือน พอโอนเงินให้
๒ ล้านกว่า พี่น้องก็ส่งดอกให้ครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกัน เวลาผ่านไป ๑ ปี ต้องการใช้เงิน
๕๐๐,๐๐ จึงบอกให้หยุดปล่อยเงิน ๕๐๐,๐๐๐ แต่ถูกพี่น้องบอกว่า ไม่มีเงินโดนพวกกู้เงิน
โกงหมดแล้ว (ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้อง ไม่มีสัญญากู้ยืมไม่มีทนายคนไหนฟ้องคดีให้ชนะได้)
มีหลักฐานเป็นเทปเสียง และสลิปใบโอนเงิน

ทั้งสองเรื่องที่ยกตัวอย่าง ท่านคงคิดว่ามีหลักฐานเทปเสียงพร้อมที่จะเอาผิดนายทุนเงินกู้
ได้แล้วตาม ความคิดของคนทั่วไป แต่ที่จริงแล้วเมื่อผมได้ฟังเทปเสียงทั้งสองเรื่องปรากฎ
ว่าเป็นการอัดเสียงกัน จริงและก็มีเสียงของฝ่ายที่โกงไปจริง แต่ทว่าเสียงนั้นเป็นเสียงจาก
โทรศัพท์มือถือที่อัดได้ครั้งละ ๒-๓นาทีเท่านั้น มีข้อความบางตอนก็ขาดหายไป และไม่รู้ว่า
อัดเมื่อไร อัดที่ไหน ใครเป็นผู้อัด ผมจึงบอกว่าหลักฐานที่เอามาให้ดูนั้นสามารถที่จะฟ้องคดี
ได้ แต่ถ้าอีกฝ่ายมีทนายดีๆ เขาต้องรู้ว่าหลักฐานนั้นอ่อนมากซึ่งอาจแพ้คดีได้ภายหลัง
ขอให้หาวิธีการเพิ่มเติมโดยไปพบกันนายทุน หรือ พี่น้องให้อัดเทป หรือถ่ายVDOใหม่
ให้ยาวกว่านั้และต่อเนื่องกัน และพยานรู้ที่รู้เห็นก็ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือด้วย

แต่ทั้งสองกลับบอกว่า อ่านในเว็บผมแล้วมีเสียงก็ฟ้องได้ชนะคดี้ใช้ได้แล้ว และเสียงที่ลง
ไว้ก็แค่ไม่ถึง ๑ นาทีเลย ผมจึงบอกว่าเสียงที่ลงในเว็บเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ของจริงๆ
ยาวถึง ๑ ชั่วโมงครึ่ง กว่าและมีเอกสารประกอบของพยานรู้เห็นด้วย จึงรู้ว่าต้องพยานหลักฐาน
ที่มีมานั้นใช้ได้ตามกฎหมาย แต่ยังไม่แน่นพอเท่านั้น และเขาบอกว่าปรึกษาทนายมาแล้ว
เขาว่าฟ้องและชนะแน่นอน ผมก็บอกว่าฟ้องได้แต่จะชนะหรือไม่นั้นบอกยาก ถ้าทนายคน
ไหนบอกว่าชนะคดีแน่นอนก็ให้เขาฟ้องไปแล้วกัน

เหตุที่ทั้งสองเรื่องมาปรึกษาผม ก็เพื่อความั่นใจว่าจะเอาหลักฐานที่ได้มาได้นั้นไปให้
ทนายว่าความให้และให้คิดราคาถูกๆ และก็จะบอกว่า มีหลักฐานพร้อมให้แล้วต้องชนะคดี
แน่นอนเพรียงแต่ทนายฟ้องคดีอย่างเดียวไม่ต้องเหนื่อยหาหลักฐาน ที่ผมเข้าใจอย่างนั้น
เพราะ เขาพยามที่จะถามและขอให้ผมฟ้องคดีให้ และจะพูดว่าไม่มีเงิน เงินหมดแล้ว
ถูกโกงจนหมดตัว ขอให้ช่วยก่อนได้เงินมาแล้วจะแบ่ง ให้ อันที่จริงผมก็อยากช่วยแต
่ พยานหลักฐานไม่เพรียงพอ สู้ไปก็มีแต่แพ้อย่างเดียว และทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย
จึงไม่รับดำเนินการให้

พยานหลักฐานที่ดีต้องมีความต่อเนื่องสมบูรณ์ หรือมีเอกสารหรือพยานบุคคลยืนยัน
ในชั้นศาลได้ เสียเทป หรือภาพVDO อย่างเดียวอาจยังไม่เพรียงพอ ต้องมีเอกสาร
หรือพยานบุคคลมายืนยันด้วยจึง จะสมบูรณ์ และหลักฐานที่ได้ต้องแสดงให้เห็นถึงเจตนา
ที่แท้ของผู้ถูกบันทึกหรือถ่ายได้ตามกฎหมายลักษณะพยานด้วย

ตัวอย่าง เรื่องสามีหรือภริยามีชู้ และการสืบทรัพย์

๑ . ในการติดตามสืบคดีพฤติกรรมชู้สาว ในทางฟ้องคดีต้องได้ความชัดเจนว่า พฤติกรรม
ของบุคคลนั้นจะตัองไปในทางชู้สาวจริงๆ ถ้าเพรียงถ่าย VDO ได้ในขณะขับรถเข้าโรงแรม
หรือเข้าบ้านชู้ยังไม่ เพรียงพอที่จะยืนในชั้นศาลได้ แต่ยืนยันพฤติกรรมแบบสามัญชนทั่ว
ไปได้ แต่ถ้ามีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมชู้สาวก็สามารถฟ้องหย่า
แบ่งสมบัติกันได้

๒ . การสืบทรัพย์ คือการให้รู้ว่าทรัพย์นั้เป็นของใคร อยู่ที่ไหน ใครเป็นผู้ครอบครอง
มีหลายท่าน โดยเฉพาะทนายความ (มือใหม่หัดขับ) คิดว่าการสืบแบบนี้ไม่ต้องยุ่งยาก
เพรียงแค่ไปดูที่บ้านที่อยู่ และสอบทางทะเบียนบ้านก็รู้แล้วว่าเป็นของใคร หรือในกรณี
ลูกตามคำพิพากษามีรถ BMW ใช้ขับขี่ อยู่ทุกวัน พอตรวจสอบทางทะเบียนปรากฎว่าเป็น
ชื่อของพี่น้อง หรือของคนอื่น หรือไปสอบทะเบียน ผู้ประกันตน (ประกันสังคม) ก็่สามารถ
ทำอะไรได้แล้ว " แต่พอทำเข้าจริงๆ ก็ไม่สามารถทำอะไร ลูกหนี้ได้ "

วิธีการทั้งสองที่ยกตัวเอามานี้ ท่านไม่ต้องไปจ้างนักสืบที่ไหน ท่านก็สามารถตรวจสอบ
ทางทะเบียน ตามที่สำนักงานของรัฐได้ ( แต่บางกรณีที่ท่านไม่อาจตรวจสอบได้
ถ้าท่านไม่ใช้ผู้เสียหายจริง หรือ ไม่ได้ฟ้องคดี หริอไม่ได้มีสัมพันธ์โดยตรงใกล้ชิด )
บางครั้งก้ต้องมีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อขอตรวจสอบ ลืมบอกไปว่า ขอให้ท่านจดค่าใช้จ่าย
ที่ตัวท่านได้ดำเนินการไปทุกครั้งด้วย " ตอนท้ายจะบอกให้รู้ว่าทำไม่นักสืบมืออาชีพ
จึงมีค่าวิชาชีพสูง "

ดังนั้นการสืบคดีไม่ว่าจะเป็นการสืบทรัพย์ สืบพฤติกรรมชู้สาว สืบหาพยานหลักฐาน
ทางคดี สืบจับผิดหุ้นส่วนหรือผู้บริการหรือพนักงาน จะทำแบบทั่วๆไปตามที่กฎหมาย
เปิดทางให้ทำได้นั้นไม่ได้ เพราะจะได้หลักฐานที่ไม่เพียงพอที่จะยืนยันในศาลได้
และยังทำให้อีกฝ่ายยกเป็นข้อเถี่ยงหรือยกเป็นข้อต่อสู้ได้ และเมื่อศาลได้รับฟังหรือ
เห็นพยานภาพถ่ายอาจไม่เชื่อก็ได้

การสืบคดีหรือสืบพฤติกรรมบุคคล หรือทรัพย์สิน และสืบอื่นๆ จะมี หลักใหญ่ ๔ ประการ

  • ใคร
  • อะไร
  • ที่ไหน
  • อย่างไร

หลักทั้ง ๔ ประการหนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่นักกฎหมายและนักสืบมืออาชีพ ถ้าไม่ได้พยาน
หลักฐานมาครบถ้วนตามหลักนี้แล้ว การฟ้องหรือต่อสู้คดีให้ชนะหรือให้ศาลเชื่ออาจเป็นไปได้
ยากมาก

รายละเอียดในเรื่องหลัก ๔ ประการนี้ ขอบอกไว้เพรียงเท่านั้น เพราะทนายความหรือ นักกฎ
หมายบางท่านที่ยังไม่เข้าใจจะได้กลับไปเรียนมาใหม่อีกสักรอบในเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน
ส่วนพวกนักสืบมือสมัครเล่น ที่รู้งูๆ ปลาๆ จะได้เริ่มเรียนรู้และหมั่นศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ในหลัก
ใหญ่ทั้ง ๔ นี้ จะมีหลักย่อย ๆ อยู่อีก ๒ - ๕ ข้อที่ต้องปฏิบัติหรือต้องมี มิฉะนั้นหลักใหญ่ทั้ง ๔ จะ
ไม่ สมบูรณ์ เมื่อหลักใหญ่ไม่สมบูรณ์แล้ว ท่านคิดว่าจะชนะคดีได้หรือไม่ ขอให้พิจารณาเอาเอง

อัตราค่าวิชาชีพนักสืบ

หลายท่านโทรมาปรึกษาเพื่อจะให้ฟ้องคืด ต่อสู้คดี สืบคดี สืบทรัพย์ สืบพฤติกรรมชู้สาว
สืบพฤติกรรมหุ้นส่วนบริษัท สืบจับตามหมาย สืบจับพวกละเมิดสิขสิทธิทางปัญญา สืบหาบุคคล
หายและอื่นๆ อีกมาก เมื่อพูดคุยทางโทรศัพท์ยังไม่เสร็จสินได้ใจความอะไรเลย ( ขอย้ำว่า
ทางโทรศัพท์ ) ก็จะถามว่า " ที่สำนักงานคุณจะคิดฟ้องหรือสืบนี่เท่าไร " ซึ่งผมก็ตอบไปว่า
ขอให้ดูรายละเอียดให้มาก กว่านี้ก่อน ท่านเหล่านั้นก็จะขอให้บอกราคาให้ได้ บางครั้งผมบอก
ราคาไป ๑ - ๑๐ ล้านก็มี เพราะรู้ว่า ท่านทั้งหลายที่โทรเหล่านนี้ มีจุดประสงค์เดียวคือ ต้องการ
จ้างในราคาที่ถูกที่สุด หรือเอาไปเปรียบเทียบกันในหลายๆ ที่โดยไม่คิดถึงความสามารถ
และหลักการพยานหลักฐาน และวิธีการหาพยานหลักฐาน ซึ่งอาจมีพวกสำนักกฎหมายหรือ
นักสืบอื่นมาสอดแนมราคา ขอบอกกับท่านทั้งหลายว่า การที่ท่านจะโทรไปปรึกษาทนายความ
หรือนักกฎหมาย ไม่ว่าสำนัก ไหนก็ตามเพื่อสอบถามราคาการว่าจ้างไว้ก่อนนั้น จะทำให้ท่าน
ไม่ได้รับความจริงของคดีที่จะว่าจ้าง เพราะนักกฎหมายหรือทนายส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วท่าน
โทรมาเพื่อเปรียบเทียบราคาเท่านั้น หรือเอาไปเปรียบเทียบกันทนายคนอื่นต่อไป
ขอเตือนว่า ถ้าคุณคิดว่าทนายความทุกคนโง่ไม่รู้ในเรื่องนี้ขอให้คิดไม่ได้แล้ว ถ้าทนายความ
หรือนักสืบนักกฎหมายที่คุณไปว่าจ้างและคุณต่อรองได้ราคาถูกๆ ซึ่งคุณเห็นว่าเขาโง่หลง
คารมย์คุณที่หลอกล่อจนได้ราคาถูก ก็ขอให้คุณรู้ว่าเมื่อคุณคิดว่าเขาโง่รู้ไม่ทันคุณ รับว่า
ความราคาถูกๆ ให้กับคุณ คุณจะ ไม่คิดบ้างหรือว่าเวลาเขาไปดำเนินการทางคดีให้คุณ
เขาจะไม่โง่ถูกอีกฝ่ายหลอกให้แพ้คดีได้เหมือนกัน แล้วอย่างนี้คดีของคุณจะประสบความ
สำเร็จได้อย่างไรในเมื่อคุณไว้ใจคนที่คุณคิดว่าโง่ ให้ดำเนินการตั้งแต่แรก ( สรุป โง่ทั้ง
สองฝ่าย ทั้งคนจ้างและคนรับจ้าง )

ขอแนะนำวิธีตรวจสอบเปรียบเทียบราคาค่าจ้างแบบง่ายๆ ในกรณีติดตามพฤติกรรมบุคคล
ท่านลองติดตามโดยไม่ใช้พาหนะส่วนตัว ให้ท่านใช้แท็กซี่ มอเตอร์ไซร์รับจ้างในการติดตาม
สมมติว่า บ้านเป้าหมายอยู่รามอินทรา ที่ทำงานอยู่สีสม เริ่มตั้งแต่เรียกแท๊กซี่ให้ขับรถตาม
ไปถึงที่ทำงาน และ ไปหาที่นั่งเฝ้ารอจนกว่าตัวเป้าหมายจะออกจามที่ทำงานและไปที่อื่นต่อ
ก็ให้นั่งแท๊กซี่ตามต่อไป เมื่อ ไปถึงสถานที่ใดก็ให้ไปหาที่เฝ้าทำแบบนี้จนถึงเวลากลับบ้าน
ก็นั่งแท๊กซี่กลับบ้าน แล้วท่านจะรู้ว่า เฉพาะค่าใช้จ่ายแท็กซี่นั้นเข้าไปเท่าใดแล้ว ยังไม่
รวมค่าปลอมตัวเข้าไปในสถานที่ ค่าเสียเวลาใน ที่นักสืบต้องคิด รวมถึงค่าอุปกรณ์ที่ทันสมัย
และค่าอาหาร ( ยังไม่รวมค่าซื้อข่าว หรือหาข่าวความเคลื่อน ไว้ของเป้าหมายแบบความลับ )
ที่หลายท่านคิดว่าจ้างนักสืบวันละ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ก็คุ้มแล้วนั้นจะ ได้รู้เสียที่ว่าแม้ตัวเองไป
ทำเองก็ยังต้องเสียเงินเข้าไปเป็น ๑,๐๐๐ แล้วและจะมาคิดว่าจ้างนักสืบแค่พันสองพันก็มีคน
รับทำแล้ว ( ความเห้นแก่ตัวบวกกับความขี้เหนียวผลลับที่ออกมาคือไม่ได้อะไรเลย) ไม่เชื่อ
ก็รองไปทำดูได้จะได้รู้ว่าจริงหรือไม่ ถ้าทำแล้วมีต้นทุนไม่ถึง ๕๐๐ ขอแนะนำว่าให้ท่านสืบ
เองจะดีที่สุด เวลาถูกฟ้องฐานละเมิดสิทธิของผู้อื่นตามกฎหมายจะได้ออกเงินเอง

ที่ผมไม่บอกไว้ในเรื่อง Lawyer เพราะรู้ว่า ยังมีคนที่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าทนายความ
เก่งกว่านักกฎหมาย หรือเก่งกว่านักสืบอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ทนาความ หรือ
พวกเจ้าของกิจการ ที่คิดว่าตัวเองมีเงินจ้างหรือไม่มีเงินแต่จะจ้างในราคาถูกๆเอาไว้ก่อน
ให้หลงอยู่ในวังวนของความ ขี้เหนียวต่อไป ขอให้ท่านลองคดิดูว่า " ถ้าท่านเก่งกว่าคนที่
ท่านไปขอคำปรึกษา ทำไม่ท่านจึง ไม่ว่าความเอง หรือสืบคดีเอาเสียเลย เพราะกฎหมาย
ก็ให้ท่านทำได้เองอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเงินด้วย " เราเตือนหลายคนมาในเรื่องนี้ " อย่ามอง
นักกฎหมายที่สำนักงานกฎหมายสวยๆ อย่ามองที่ราคาถูกๆ ในที่สุดจะมานั่งเช็ดน้ำตาภาย
หลัง " ที่บอกว่านี้เป็นส่วนแรกที่ต้องการให้ท่านรู้ว่า " รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง "
สำนักกฎหมายและนักสืบของเราไม่เดือนร้อนอยู่แล้ว คนเดือนร้อนคือตัว ท่านเอง และ
วิธีการทางกฎหมายที่แท้จริงผู้ที่เรียนรู้มาโดยตรงเท่านั้นที่จะรู้ลึกซึ้งได้ ที่หลายๆท่านรู้
เป็นเพียง หลักการของกฎหมายเท่านั้น ถึงท่านรู้แล้วแต่ก็ไม่สามารถทดำเนินการด้วย
ตัวเองได้ถ้าไม่ได้เรียนมาทางด้านกฎหมายและการสืบสวน

ต่อไปมาดูอัตราค่าวิชาชีพ และค่าดำเนินการของนักสืบ (คงถูกใจหลายท่าน)

๑ . ค่าวิชาชีพเรากำหนดจากความยากง่าย และความชับซ้อนของคดีเป็นหลัก เราจะ
ไม่ดูว่าทุนทรัพย์ จะราคาสูงมาน้อยเพียงใด แต่จะดูความสำคัญของคดีเป็นหลักร่วมด้วย
และจะคิดขั้นต่ำสุด x x , x x x บาท

๒ . ค่าดำเนินการ ที่ออกไปดำเนินการหรือที่ได้จ่ายไปจริงๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าใต้โต๊ะ
ค่าบนโต๊ะ ค่าขายข่าว และอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถรู้และเห็นในสิ่งที่ดำเนินการไปทั้งหมด
คิดขั้นต่ำสุด x , xxx บาท ต่อครั้ง

๓ . ในกรณีที่ต้องการให้ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ถ่ายVDO VDO อินฟาเร็ด ดักเสียง
โทรศัพท์มือ เฝ้าจุดOnline มีค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงหรือรายวัน ขั้นต่ำ x,xxx บาท
หรือค่าประกัน xx,xxx

ทำไม่ค่าวิชาชีพและค่าดำเนินการจึงสูง ซึ่งเปรียบเทียบกับการว่าความแล้วต่างกันมาก
ขอให้ท่าน ลองไปดำเนินการด้วยตัวเองและจดค่าใช้จ่าย (ตามที่บอกไว้แล้ว) และไปสอบ
ถามราคาอุปกรณ์ที่ต้อง ใช้ซึ่งราคารวมกันแล้วไม่ต่ำว่า ๑ แสนบาท เพราะการสืบนั้นต้อง
ออกไปดำเนินการนอกสถานที่ เมื่อ ออกเดินทางไปแต่ละครั้งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทันที่ไม่
เหมือน กันทนายความที่เดินทางไปแต่ศาลเท่านั้น และนานๆ ก็เดินทางครั้งหนึ่งตามที่
ศาลนัดหรือนำส่งเอกสารต่อศาลเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับทนายความแล้ว นักสืบ
จึงทำงานหนักและเหนื่อยกว่าหลายเท่า ทนายเพียงแต่ใช้สมองร่างคำฟ้องคำให้
การ คำร้อง คำแถลง อุทธรณ์ ฎีกา ตามพยานหลักฐานที่มี ส่วนนักสืบต้องรู้กฎหมายอย่าง
ทนายความแล้วต้องรู้วิธีหาพยานหลักฐานให้สอดคล้องกับคดีให้ได้ และใช้สมองแก้ไข
สถานะการณ์ จึงเป็น เหตุให้ค่าวิชาชีพนักสืบที่แท้จริงสูงกว่าทนายความ ค่าวิชาชีพทนาย
ความ ๕,๐๐๐ ก็สามารถว่าความได้ แต่นักสืบ ๕,๐๐๐ ไปทำงาน วันเดียวก็หมดแล้วและ
อาจไม่ได้ หลักฐานอะไรเลย เมื่อเปรียบเทียบแล้ว จึงมีความต่างกันมา เมื่อมีความต่างกัน
ประกอบกันบางท่านต้องการจ้างราคาถูกๆ จึงเป็นช่องให้ทนาย หรือนักกฎมายบางคนใช้
หาเงินจากท่าน เช่น (อุทธาหรณ์)

๑ . เจ้าหนี้ เจ้าหนี้มักจะมีหลักฐานที่สำคัญคือสัญญากู้ยืมเงิน ตามกฎหมายถือว่าฟ้องได้
เมื่อเจ้าหนี้ ไปหาทนายความเพื่อจะจ้างฟ้องคดี ทนายความก็จะบอกว่าชนะคดีแน่นอน
( ก็ชนะจริงถ้าไม่ใช่สัญญา กู้ปลอม ) แต่ตัวเจ้าหนี้จะถามว่า และจะยึดทรัพย์ลูกหนี้ หรือ
ทำอะไรกับลูกหนี้เพื่อเอาเงินคืนมาให้ไหม ทนายก็ต้องบอกว่าได้แน่นอนตามกฎหมาย
เมื่อศาลพิพากษาแล้วก็ไปยึดทรัพย์ลูกหนี้เลย ( ยึดได้จริงตามกฎหมาย) เจ้าหนี้จะ
ถามว่าทนายคิดค่าดำเนินการเท่าไร ทนายก็จะคิดจะคิด ๕ - ๑๕ % ของทุนทรัพย์ที่ฟ้อง
และเบิกก่อน ๒๐-๓๐ % ของที่ตกลง

    ดูๆ แล้วท่านคิดว่าก็ไม่มีอะไร ถึงอย่างไรทนายก็ดำเนินการให้จนยึดทรัพย์ได้ ถ้าพูด
แบบนั้นก็ ถูกต้อง แต่ที่จริงแล้วเจ้าหนี้รายนี้อาจเข้าใจผิดจากคำพูดของทนายความได้
เพราะตัวเจ้าหนี้มีจุด ประสงค์ที่แท้จริงคือต้องการให้ฟ้องคดีและไปยึดทรัพย์ลูกหนี้
เอาเงินที่เป็นหนี้คืนมาให้ได้เท่านั้น และทนายก็บอกว่าทำได้ ( แต่คำว่าทำได้นั้น
ไม่ได้บอกว่า ต้องมีขั้นตอนทำอย่างไร บอกว่าทำได้ ตามกฎหมายอย่างเดียว )
พอฟ้องคดีเสร็จศาลมีคำพิพากษาแล้ว ก็จะขอเบิกเงินส่วนที่เหลือ หรือบาง ทีจะเบิก
ก่อนที่ศาลมีคำพิพากษา พอได้คำพิพากษาแล้วก็จะบอกเจ้าหนี้ว่าต้องตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีไปยึดทรัพย์ และอาจจะขอเบิกเงินอีก เจ้าหนี้ก็หลงเชื่อคิดว่าต้องยึดทรัพย์ได้
แน่นอน จนกระทั่ง เวลาผ่านไปสักระยะเห็นว่ายึดทรัพย์ยังไม่ได้หรือยึดได้ก็เป็นทีวี
ตู้เย็นและของเล็กๆ น้อยไม่พอใช้หนี้ แถมต้องเสียเงินวางศาลในการยึดอีก ๓ %
และค่าประกาศขายอีกครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท ทนายจะบอกว่าไปตรวจทรัพย์แล้ว ูลูกหนี้
ไม่มีทรัพย์ให้ยึดก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ในที่สุดเจ้าหนี้ก็รู้ว่าถูกหลอก ให้ฟ้องคดีก่อน
" นี้ละที่เรียกว่า ชนะคดีได้แต่กระดาษใบเดียว " ลูกหนี้ที่รู้กฎหมายก็ลอยนวลไป
เจ้าหนี้ต้องมานั่งเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่า ( สำน้ำหน้าเจ้าหนี้น่าโง่ )

๒ . ลูกจ้างฟ้องเจ้านายฐานล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน พนักงานหญิงท่านหนึ่งชื่อ น.ส.สวย
ถูกนายจ้างหว่านล้อมจะให้ตำแหน่งเลขาหรือผู้จัดการและเงินเดือนๆละ ๖๐,๐๐๐ บาท และใช้
คำพูดจนที่สุดก็ได้ น.ส.สวย เป็นเลขาพิเศษส่วนตัว มีรถให้ใช้มีบ้านให้อยู่ ต่อมาภริยานาย
จ้างรู้เรื่องจึงสั่งให้ย้ายไปอยู่ที่สาขาต่างจังหวัดและลดเงินเดือนให้เหลือ ๑๒,๐๐๐ บาท ยึดบ้าน
ยึดรถ น.ส.สวย กลัวจะตกลงไม่มีเงินเดือนเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องจึงยอมย้ายไปอยู่สาขาต่างจังหวัด
นายจ้างก็ยังพยายามจะไปให้ น.ส.สวย เพื่อขอร่วมเพศ แต่ น.ส.สวย กลัวจะถูกให้ออกจึงยอม
ให้นายจ้างร่วมเพศ น.ส.สวย กลัวว่าสักวันหนึ่งภริยานายจ้างต้องรู้แน่นอน จะต้องถูกไล่ออก
หรืออาจถูกฆ่า แต่ น.ส.สวย คิดว่าถ้าถูกออกจริงๆ ก็ไม่อยากไปตัวเปล่าๆ อยากเอานายจ้าง
เข้าคุกฐานที่หลอกให้เป็นภริยาน้อย น.ส. สวย จึงมาปรึกษาผม ว่าต้องการจะดำเนินคดีกับ
นายจ้าง ถ้าถูกให้ออกทั้งทางคดีอาญาและคดีแพ่ง และคดีแรงงาน โดยให้เตรียมหาพยาน
หลักฐานไว้สู้นายจ้าง จึงแนะนำให้ใช้หลักการใหญ่ ๔ ประการ และหลักการย่อยอีก ๕ อย่าง
โดยอธิบายรายละเอียดให้รู้วิธีการที่ต้องดำเนินการ แต่ น.ส.สวย บอกว่าเคยไปปรึกษาทนาย
ที่อื่นเขาแนะนำว่า เวลาร่วมหลับนอกกับนายจ้างให้เช็ดคราบอสุจิเก็บไว้ในตู้เย็น และไป
แจ้งความตำรวจฐานข่มขืน ผมบอกว่าตามที่ทนายท่านนั้นแนะนำก็ทำได้ แต่อาจจะแพ้คดี
และผิดฐานแจ้ง ความเท็จด้วย ถ้าใช้วิธีที่ผมบอกไปจะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมทั้งมีพยานหลักฐานที่เอาผิดได้ทั้งนายจ้าง และภริยาที่มาข่มขืน กับทั้งได้รับค่าชดเชย
เป็นเงินจำนวนหนึ่ง ในที่สุด น.ส.สวย ไม่เชื่อวิธีการของผม แต่ไปใช้วิธีที่นักกฎหมายท่าน
นั้นแนะนำ ในที่สุดต้องแพ้คดี และต้องถูกดำเนินคดีฐานฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ และต้อง้
ชดใชค่าเสียหายให้อีกฝ่าย เสียทั้งตัวเสียทั้งเงิน (สมน้ำหน้า)

ทั้งสองตัวอย่างนี้เป็นช่องทางให้นักกฎหมายบางท่านหาเงินได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก แถมไม่
ต้องรับผิดชอบอะไรด้วย เพราะถ้าทั้งสองรายตามตัวอย่างจะฟ้องทนายอีก ก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีก
เหตุผลง่ายๆ นิดเดียวคือต้องการจ้างราคาถูกๆ และเชื่อในสิ่งที่ยังไม่มีข้อกฎหมายรับรองว่าถูกต้อง
เป็นแต่คำพูดว่าที่ฟังแล้วน่าเชื่อถืออย่างเดียว นี้ละที่เรียกว่าช่องว่างที่ทำให้ถูกหลอกเสียเงินฟรีๆ

สรุป

ในหลักกฎหมายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเทศที่เจริญแล้ว หรือประเทศยากจน รวมทั้งประเทศในกลุ่ม
สังคมนิยม ต่างยึดถือหลักในการดำเนินการทางกฎหมายด้วยพยานหลักฐานกันทั้งนั้น นักกฎหมาย
ทุกท่านทั่วโลกรู้ดี แล้วทำไม่ท่านยังยอมเชื่อในสิ่งที่เรียกว่า " ฟ้องลม ได้ลม " " ฟ้องปาก ได้ปาก
" เชื่อนักกฎหมายที่พูดหวานก็ได้น้ำหวาน

บรรดาเจ้าหนี้เฮี้ยวๆ ทั้งหลาย โดยเฉพาะสถาบันการเงินต่างรู้ดีในเรื่องนี้ จึงจ้างสำนักกฎหมาย
มาตามทวงหนี้แบบหน้าด้าน แบบดุเดือด โหดๆ ดีกว่าที่จะยอมเสียเวลาไปจ้างให้ว่าความ เพราะ
เขารู้ว่า การที่จะสืบทรัพย์ลูกหนี้ทำได้ยากมาก และต้องใช้นักสืบมากว่าใช้ทนายความ จึงไม่อยาก
จ้าง ให้ว่าความกันเท่าใดเสียทั้งเวลาและเสียเงินสองต่ออีก

หากท่านยังเชื่อว่าการฟ้องคดีต้องมากก่อนการมีพยานหลักฐาน หรือทำหลักฐานปลอมก่อน
และเอามา ฟ้อง หรือฟ้องคดีก่อนค่อยหาพยานหลักฐานที่หลัง จงจำไว้ให้ดีว่าความเชื่อนี้หรือ
คำแนะนำในเรื่องจะทำ ให้ท่ายต้องนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่า เราคงปลอบใจท่านได้คำเดียวว่า
" สมน้ำหน้า "

ต้องการปรึกษานักสืบแบบส่วนตัว ( ลับ ) เขียนข้อความได้ที่นี่ >>>>

<<< กลับ

 

รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อเพิ่มเติม

   สิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว ( เทคนิคทางกฎหมายมีมากมาย  ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นถึงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ )
. ควรนำไปปรึกษาทนายหรือนักกฎหมายที่รู้จักใกล้บ้านหรือที่ทำงานหรือ
เป็นสมาชิก S detective & lawyer ...เพื่อจะได้ไม่ให้คุกมาเยือนถึงบ้าน


 
รวมผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral