Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

หนี้สิน

     เป็นเรื่องผิดสัญญา  เช่าซื้อ  เช่าทรัพย์  หนี้เงินกู้   จำนอง  จำนำ  เช่า  เช่าซื้อ  ละเมิด ..
ตั๋วเงิน  เช็ค  และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน  บ้าน  คอนโด  รถยนต์  ค่าสินค้า และอื่นๆ

    เมื่อผิดสัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัญญาของเอกชนคนทั่วไป หรือของรัฐ  ปัญหาที่ตามมาคือถูก
ทวงหนี้การทางหนี้จะมีอยู่ ๒ ประเภท คือ ทวงหนี้ที่ถูกกฎหมาย กับทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย

ทวงหนี้ที่ถูกกฏหมาย

    พวกเจ้าหนี้มักจะต้องติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือคืนทรัพย์สิน หรือให้ส่งมอบทรัพย์ ที่ลูกหนี้
เอาไปเจ้าหนี้สามารถที่จะทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เพราะจะมีบทบัญัญัติกฎหมายให้สามารถ
ทำได้ไม่ผิดกฏหมาย

 ๑ . ไปพบลูกหนี้ที่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน
 ๒ . ทำเป็นหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือมอบอำนาจให้ทนายความทำหนังสือทวงหนี้แทน
 ๓ . ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระและดอก
       เบี้ยผิดนัด
 ๔ . เมื่อศาลพิพากษาแล้วก็บังคับคดี คือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำ
        พิพากษา

ทวงหนี้ผิดกฎหมาย

    มีบางกรณีบทบัญญัติกฎหมายที่เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะทวงหนี้จากลูกหนี้ได้  ถ้าเจ้าหนี้กระทำหรือ
พยายามที่จะกระทำ หรือใช้ให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ  ต้องถือว่าเป็นการกระทำผิดกฏหมายอาจถึงขั้น
ต้องติดคุกและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกหนี้ ในการกระทำเองหรือใช้ให้ตัวแทนหรือมอบ
อำนาจให้ไปทวงหนี้แทน เช่น

  . ข่มขู่ , ขืนใจ , ขู่อาฆาต
  . ใช้กำลังทำร้าย
  . เอาทรัพย์สินไปเฉยๆ
  . เอาเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือตำรวจมายึดทรัพย์โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย
  . ฟ้องเท็จ คือไม่มีมูลหนี้แล้ว หรือเอาสัญญากู้มาใส่ตัวเลขที่ไม่เป็นจริง และลูกหนี้ไม่ได้
        ยินยอมด้วย

      การกระทำ เหล่าหนี้กฏหมายถือว่าผิดเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้ และถ้าเจ้าหนี้ขืนไป
กระทำและการกระทำนั้น ทำให้ลูกหนี้
  . ได้รับความอับอายต่อสาธารณชน
  . ทำร้ายร่างกายลูกหนี้ , ทำให้เสียทรัพย์
  . เอาทรัพย์ของลูกหนี้ไป..โดยที่ลูกหนี้ไม่ยินยอมและยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลจนมีคำพิพากษา
ถือว่า" ชิงทรัพย์ " เจ้าหนี้อาจติดคุกตามที่กฎหมายกำหนดโทษเอาไว้สูงสุดประหารชีวิต และต้อง
ชดใช้ค่า เสียหายเป็นเงินทางแพ่ง บางครั้งเจ้าหนี้อาจสูญเสียมากกว่าที่ลูกหนี้เป็นหนี้เสียอีก

    แต่ถ้าเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ว่า " ถ้าไม่ชำระหนี้จะฟ้องศาล หรือจะเอาตำรวจมาจับไปเข้าคุก( เช็ค)
ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่กระทำได้ไม่ผิดกฎหมาย

ทำอย่างไรลูกหนี้จะต่อสู้กับเจ้าหนี้ได้

  ปกติลูกหนี้ก็อยากที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ .. แต่บางครั้งเศรษฐกิจไม่อำนวยที่จะหาเงินมา
จ่ายหนี้ได้ แต่บ้างครั้งเจ้าหนี้ก็หน้าเลือดเกินไปจริงๆ

บางครั้งลูกหนี้พอได้รับหมายศาล ที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องก็ตกอกตกใจ .. คิดว่าต้องตายแน่ๆ ..
ต้องโดนยึดบ้าน  ยึดทีดิน  ยึดทรัพย์สิน  ยึดเงิน  ครอบครัวจะทำอย่างไร ลูกเต้าจะทำอย่างไร
จะมีทางแก้ไขได้อย่างไร

.....เรื่องนี้มีทางแก้ไขได้หลายทาง

 ๑ . เข้าไปเผชิญหน้าต่อสู้ในศาล เอาความจริงๆไปบอกให้ศาลทราบ  และขอให้ศาลเป็นผู้้
ไกล่เกลี่ยใหและจะขอผ่อนชำระตามที่เราสามารถจะชำระได้จริงๆ   ซึ่งศาลก็จะมีเมตตาพิจารณา
ให้ตามที่เห็นสมควรแต่ความจริงที่จะบอกกับศาลว่ามูลหนี้นั้นเป็นมาอย่างไร   ลูกหนี้จะต้องบอก
ด้วยว่ามีเอกสารหลักฐาน พยานบุคคล ที่เป็นความจริงอย่างไร   จะบอกด้วยปากอย่างเดียว
ไม่ได้ศาลจะไม่เชื่อ

 ๒ . ถ้าการไกล่เกลี่ยของศาลไม่เป็นผล เจ้าหนี้ไม่ยอม ก็ต้องมีการดำเนินการฟ้องร้องต่อไป
  จะมีทั้งผลดี และผลเสียต่อลูกหนี้คือ
   . ผลเสีย คือ ถ้าลูกหนี้ว่าความด้วยตัวเองไม่เป็นและไม่มีเงินจ้างทนายด้วย ก็อาจแพ้คดีไป
เจ้าหนี้ก็ชนะเต็มตามฟ้อง ( เจ้าหนี้ฟ้องเท่าใดก็ได้เท่านั้น )
   . ผลดี ีคือ ถ้ามีเงินจ้างทนายว่าความ ลูกหนี้อาจไม่ต้องชำระหนี้ในช่วงที่ฟ้อง จะมีเวลาหาเงิน
ใช้หนี้ได้ เรื่องนี้ทนายความที่เก่งๆ จะมีเทคนิค ที่พอจะช่วยได้ บางคดีฟ้องกันถึง ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๓ ปี
ก็มี .. แต่อย่า ลืมว่า เป็นเพียงการช่วยยืดระยะเวลาออกไปเท่านั้น  ผลของคดีอาจจะแพ้หรือชนะ
ก็ขึ้นอยู่กับ" พยานหลักฐานที่ต้องนำสู่กระบวนการพิจารณาในศาลเป็นสำคัญ "
   . ที่สุดถ้าลูกหนี้แพ้คดี ไม่ว่าจะเป็นการแพ้เพราะศาลพิพากษาใช้หนี้ หรือแพ้เพราะไม่ได้
เข้าไปต่อสู้คดีจนศาลมีคำพิพากษาเช่นกัน  ในชั้นบังคับคดียึดทรัพย์ ลูกหนี้ก็ยังมีโอกาสได้ต่อสู้อีก
ซึ่งลูกหนี้อาจจะไม่ต้องชำระหนี้ตามฟ้อง หรืออาจจะชำระบางส่วนก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เทคนิค
ทางกฎหมายเช่นกัน

   ๓ . ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ทวงหนี้ที่ผิดกฏหมาย ทั้งก่อนหรือหลังฟ้องก็ตาม .. ลูกหนี้สามารถ
ฟ้องเจ้าหนี้เป็นคดีอาญาเพื่อเอาเจ้าหนี้เข้าคุกบ้าง และฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ก็ได้ ซึ่งอาจจะได้มาก หรือน้อยขึ้นอยู่ความเสียหาย .. แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเจ้าหนี้ถูกลูกหนี้
ฟ้องคดีอาญา เจ้าหนี้มักจะขอเจรจาประนอมหนี้แต่ก็ควรระวังเอาไว้ด้วยว่า " เจ้าหน้มักจะไม่
ยอมเสียเปรียบลูกหนี้  โดยการอาจใช้กลวิธีต่างๆ "
เพื่อขอยอมความกับลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้อาจ
จะไม่รู้เท่าทันเล่ห์กลของเจ้าหนี้ก็ได้  ลูกหนี้ควรปรึกษาผู้รู้กฎหมาย หรือทนายจะดีที่สุด

  แต่ขอเตือนลูกหนี้ก่อน  การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน อาจติดคุกได้ เพราะเป็นความผิดอาญา
( ฐาน โกงเจ้าหนี้ ) ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้และไม่ต้องมีความ
ผิด ( ฐานโกงเจ้าหนี้ )

ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าเจ้าหนี้ยึดทรัพย์โดยไม่ผิดกฎหมาย
..... ตัวอย่าง โกงเจ้าหนี้ ....

ลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้

    ปัจจุบันได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ลูกหนี้ว่า." ? ? ? ? ? ? ? ? ? "
จากแนวคำพิพากษดังกล่าวทำให้เจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ .. แม้เจ้าหนี้หรือ
ทนายของเจ้าหนี้เห็นทรัพย์ด้วยตา

    ด้วยแนวคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานดังกล่าว  ประกอบกับมาตรากฎหมายที่ ? ? ? ?
ลูกหนี้และบุคคลอื่นสามารถอ้างกับเจ้าหนี้กับ หรือทนายของเจ้า หรือเจ้าพนักงาบังคับคดีได้
และไม่ผิดกฎหมายด้วย

   แต่ยังหนี้ที่เป็นมูลหนี้ตามฟ้องนั้นยังมีอยู่... และถ้าลูกหนี้สถาบันการเงินต่างๆ ก็ต้องติด
แบ็คลิสอยู่ เพราะการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ลูกหนี้ไม่ได้ กฎหมายก็ยังถือว่ายังมีหนี้กับ
อยู่ และเจ้าหนี้ต้อง ใช้สิทธิที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ให้ได้ถายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ส่งคำบังคับ
ตามกฎหมาย

    ถ้าลูกหนี้ไม่ให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ได้ภายใน ๑๐ ปี เจ้าหนี้จะมาอ้างยึดทรัพย์อีกไม่ได้เลย
แต่ก็ควรระวัง เจ้าหนี้ หรือทนายของเจ้าหนี้ให้ดีๆ เพราะเขาต้องพยามที่จะใช้เล่ห์กล หรือ
หลอกลวง ด้วยกลอุบายต่างๆ โดยอาศัยมือนักกฎหมายที่ชอบประมูลคดี . ชอบทวงหนี้ที่ใช้
กลวิธีต่างๆ หลอกลูกหนี้ให้เข้ามาทำสัญญา กันใหม่
หรือปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อจะได้มีโอกาส
มีช่องทางที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามกฎหมาย

   ข้อมูลที่เรามีให้นี้สามารถอ้างอิงได้ สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงตรวจ
สอบได้ตามกฎกมาย  เพื่อเป็นแนวทางที่จะต้อสู้เจ้าหนี้ ทนายของเจ้าหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคด
( คอร์รับชั่น ) ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ ..ซึ่งคำพิพากษาใครๆ
ก็มองเห็นว่าเป็นเอกสารของศาล ใครขัดคำสั่งศาลหรือหมายบังคับคดีอาจติดคุกได้ เพราะคิด
ว่าลูกหนี้โง่ไม่รู้กฎหมาย จะทำอย่างไรก็ได้

    ต่อไปนี้ลูกหนี้จะไม่โง่ให้เจ้าหนี้หรือทนายข้องเจ้าหนี้หลอกอีกต่อไปแล้ว ถึงแม้จะได้มีคำ
พิพากษาของศาลให้ชำระหนี้และนำเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดทรัพย์ลูกหนี้ก็ตาม ลูกหนี้จะ
ไม่ให้ยึดทรัพย์ก็ได้ ถ้าเจ้าหนี้หรือทนายของเจ้าหนี้ไม่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

    คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่า  สามารถจะนำไปใช้เกี่ยวกับหนี้สินอื่นๆ ได้ด้วยและเป็นแนวทางพื้น
ฐานใน เรื่องถูกฟ้องคดีถ้าคิดว่าไม่มีเงินจ้างทนายความ หรือสู้ไปก็รู้ว่าต้องแพ้ เจ้าหนี้แน่นอน
แค่เจ้าหนี้ยึด ทรัพย์ไม่ได้ก็เกินคุ้มแล้ว .. ไม่ต้องคอยหลบๆ ซ่อนๆ เจ้าหนี้ด้วย

 

รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อเพิ่มเติม

   สิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว ( เทคนิคทางกฎหมายมีมากมาย  ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นถึงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ )
. ควรนำไปปรึกษาทนายหรือนักกฎหมายที่รู้จักใกล้บ้านหรือที่ทำงานหรือ
เป็นสมาชิก S detective & lawyer ...เพื่อจะได้ไม่ให้คุกมาเยือนถึงบ้าน


 
รวมผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral